V slovenščini in tudi v mnogih drugih jezikih je običajen zapis datumov v zaporedju dan, mesec in leto, ločeno s pikami. Na primer, 5. april 2024 se pravilno zapiše kot 5. 4. 2024. Pri formalnih dokumentih je pogosto priporočljivo zapisati ime meseca z besedo, da preprečimo zmedo, ki lahko nastane zaradi različnih formatov zapisa datumov po svetu.

Poglejmo bolj natančno:

PraviloNapačnoPravilno
ničel pri dnevu in mesecu ne pišemo11. 01. 202311. 1. 2023
za pikami v datumu zapišemo nedeljive presledke11.1.202311. 1. 2023
pri pisanju z besedo mesec zapišemo v rodilniku11. januar 202311. januarja 2023
pri pisanju z besedo mesec zapišemo z malo začetnico11. Januarja 202311. januarja 2023
pri pomenu »od … do« datum zapišemo s stičnim pomišljajem11.-12. 1. 2023 ali
11. – 12. 1. 2013
11.–12. 1. 2023

Pisanje datumov s številkami

Pri zapisovanju datuma v uradnih dokumentih ali povabilih je pravilno, da se številke zapišejo z besedami, na primer “peti april dva tisoč štiriindvajset”. To daje pisanemu sporočilu svečan in uraden ton. V poslovni korespondenci in uradnih obvestilih pa se zaradi jasnosti in mednarodne razumljivosti pogosto uporabljajo številke.

Pri zapisovanju datumov v slovenščini je potrebno upoštevati jezikovna pravila, kot so pravilna uporaba velikih in malih začetnic pri imenih mesecev in spoštovanje slovenskega slovničnega sistema. Pravilen zapis datumov je tako bistven za jasno sporazumevanje in izkazovanje pozornosti do podrobnosti v pisni obliki.

Datumi v digitalni komunikaciji

V digitalni komunikaciji, kot so e-pošta in socialna omrežja, se pogosto uporablja mednarodni standard ISO 8601, ki določa zapis leta-meseca-dneva z vodilnimi ničlami, na primer 2024-04-05. Ta oblika je posebej primerna za računalniške sisteme in zagotavlja jasnost v globalni komunikaciji.

Vedno je pomembno tudi upoštevanje konteksta, v katerem se datum uporablja. V znanstvenih člankih, tehničnih dokumentih in podatkovnih bazah je nujna natančnost in doslednost, medtem ko so v manj formalnih okoljih, kot so osebna pisma ali blogi, sprejemljive bolj sproščene oblike.